hồng hạnh

Tác giả:

hồn em như tranh sơn mài
vào trong ánh sáng mang hài đi ra
hồn anh như đom đóm xa
ra ngoài bóng tối mang hoa đi vào
sao giăng chín ngọt nhánh trời
sông trăng vàng thếp tuyệt vời quê hương

Thảo luận cho bài: "hồng hạnh"