Hỏng thi khoa Quí Mão (1903)

Tác giả:

Trách mình phận hẩm lại duyên ôi!
Đỗ suốt hai trường hỏng một tôi!
“Tế” đổi làm “Cao” mà chó thế!
“Kiện” trông ra “Tiệp” hỡi trời ôi!
Mong gì nhà nước còn thi nữa,
Biết rõ anh em chẳng chắc rồi.
Mũ áo biển cờ, làng có đất,
Ô hay! Hương vận mãi chưa hồi!

Thảo luận cho bài: "Hỏng thi khoa Quí Mão (1903)"