Hồng trận địa

Tác giả:

Thị trấn tan hoang. Một khóm hồng
Còa đây, bên trận địa phòng không
Ba nghìn trận lửa xuân đâu sợ
Hoa lại cười trong đợt phản công.

Thảo luận cho bài: "Hồng trận địa"