Hộp thư

Tác giả:

Cảm ơn sinh viên Đại học tặng quà)

Năm xưa rau sắng chùa Hương
“Đỡ ai tiền tốn con đường đỡ xa”
Năm nay khách đến chơi nhà
Đoái thăm thi sĩ cho quà gói sâm
Đồng bang cùng bạn đồng tâm
Nước non quanh quất tri âm hãy còn
Trăm năm đá Tản chưa mòn
Còn duyên mưa móc còn hồn văn thơ
Ruột tằm còn cứ ra tơ!
Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Hộp thư"