Họp Vui Ngồi Quây Quần

Tác giả:

Họp Vui
Ngồi Quây Quần

 ( sinh hoạt )


 

Ngồi quây quần đây xem thiếu ai ?
Có tôi đây ! Có tôi đây !
Vòng trong ngoài xem không thiếu ai
Không thiếu ai chúng ta sum vầy
Hát nào múa nào đời ta như chim non líu lo
Hát nào múa nào nào ta vui vui ca đi nào
Vui ca!

Ngồi Quây Quần
Ngồi quây quần xem đây thiếu ai,
Có em đây có em đây.
Vòng trong ngoài xem không thiếu ai,
Không thiếu ai,
Không thiếu ai chúng ta sum vầy,
Hát nào, múa nào.
Nào chúng ta cùng vui sum vầy.

 

 

Thảo luận cho bài: "Họp Vui Ngồi Quây Quần"