Hót của trời

Tác giả:

Nó rủ nhau đi hót của trời
Đang khi trời ngủ, của trời rơi.
Hót mau kẻo nữa kinh trời dậy
Trời dậy thì bay chết bỏ đời!

Thảo luận cho bài: "Hót của trời"