Hót Của Trời

Tác giả:

Nó rủ nhau đi hót của trời (1)

Đang khi trời ngủ, của trời rơi.
Hót mau kẻo nữa kinh trời dậy
Trời dậy thì bay chết bỏ đời !

(1) Bọn quan lại vơ vét của dân.

Thảo luận cho bài: "Hót Của Trời"