Hớt Tóc

Tác giả:

Tuổi già thêm bệnh hoạn

Kháng chiến thấy thừa ta
Mối sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra.

(1952)

Thảo luận cho bài: "Hớt Tóc"