Hư Ảo

Tác giả:

Nhắm con mắt mở báo đời

Mở con mắt nhắm vì người, vì ta
Bờ mê, bến giác đâu xa
Cái em là, cái ta là sắc không

Nhớ em, em nhớ chất chồng
Lửa thiêu tam muội đỏ lòng sân si
Ta về nhớ lúc ta đi
Vẫn là hư ảo từ khi yêu người

Thảo luận cho bài: "Hư Ảo"