Hư Hao Trong Đời

Tác giả:

Hư Hao Trong Đời

Thoảng qua trong đời một giấc mơ
Đến khi tỉnh giấc biết mình khờ
Hoang mang chợt hay mình rã rượi
Một không gian buồn , tím xác xơ

Có cảm giác man mác , rã rời
Sau khi chợt tỉnh giấc mù khơi
Là khi mình ngu ngơ chờ đợi
Những hư hao xảy đến trong đời

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Hư Hao Trong Đời"