Hư Không

Tác giả:

Em đi rồi, buồn ghế cũng bỏ không
Bàn chân ai ghé chốn lạnh lùng
Ngoài kia mưa nắng về heo hắt
Ta ngồi ở lại với hư không …

Thảo luận cho bài: "Hư Không"