Hư Vô

Tác giả:

Hư Vô

 Trần Quan Long


Hà Huyền Chi 


Vừa khơi nhóm lửa tình yêu,
Thi không buốt giá cô-liêu,
Vờn bay ngọn tóc pha tiêu,
Nắng nghiêng mái núi hanh chiều.

Vàng thu héo-hắt thu phong,
Lời ai mưa lũ trút than hồng,
Mưa lũ trút than hồng,
Vừa rơi trong ta chiếc lá cuối cùng.

Bẽ-bàng nhắc chuyện ngày xưa,
Đắng-cay nghĩ đến bây giờ.
Đắng-cay nghĩ chuyện mai sau,
Xót-xa hai đỉnh u-sầu.

Cành vui gió ngủ mê say,
Thi không sấm sét đâu đây,
Hồn tan từng phiến trên tay,
Cánh mây hấp-hối chân ngày.

Hạt mưa vỡ giữa hư-vô,
Hẹn nhau trôi mãi kiếp sông-hồ,
Trôi mãi kiếp sông hồ,
Chợt nghe bâng-khuâng suối hát dưới mồ.

 

Thảo luận cho bài: "Hư Vô"