Tác giả:

Anh của em hư ghê

Già đầu vẫn còn mê
Hôm nào cho anh biết
Nếm thử miếng cơm khê!

Cơm lành anh không bê
Canh ngọt anh cũng chê
Hôm nào hoọc môn quấy (1)
Đừng hòng tui cho… phê!

Nguyễn V. Ninh
Chicago, 2/2002

(1) hoọc môn = kích thích tố Hormone

Thảo luận cho bài: "Hư"