Hửng nắng mới một ngày sau lập xuân

Tác giả:

Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn
Kim triêu hồng tử đấu thiên ban
Hà đương thế sự như hoa sự
Phong vũ giang san tận cải quan

Thảo luận cho bài: "Hửng nắng mới một ngày sau lập xuân"