Hung niên kỳ 1 凶年其一 • Năm mất mùa kỳ 1

Tác giả:

Ngã sinh chi hậu thán phùng ly,
Thế loạn nhân cùng tuế hựu ky.
Tức tức dạ trùng như tự tố,
Ngao ngao sương nhạn dục hà chi.
Hạnh nhân nho đẳng vi tiên cái,
Cửu quán lê căn vị trứu bì.
Ưu muộn sảng nhiên tương trước bút,
Cổ nhân khất thực dĩ thành thi.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ra đời gặp buổi truân chuyên,
Loạn li, cùng quẫn lại thêm mất mùa.
Dế như mách khổ canh khuya,
Nhạn đêm xào xạc muốn lài nơi đây.
May còn trên hạng ăn mày,
Gốc rau nhai mãi, da này chửa nhăn.
Ngồi lo, cầm bút tần ngần,
Nhớ câu “khất thực” cổ nhân đã làm.

Thảo luận cho bài: "Hung niên kỳ 1 凶年其一 • Năm mất mùa kỳ 1"