Hương chữ

Tác giả:

Gắng đứng đợi anh
đầu đường hai mốt
Thân cột cờ
tóc tốt
mắt thu thiên
Dù thắp sáng
trời Một nguyên thảng thốt
Thư thả tình hương chữ cốm kỳ duyên.

Thảo luận cho bài: "Hương chữ"