Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Tác giả:

Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp – Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính 2011

Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp – Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính 2011

Nội dung gồm có 6 phần:

Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán

Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành

37519_44062

 • Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền
 • Chương 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và sản phẩm, hàng hóa
 • Chương 3: Kế toán tài sản cố định
 • Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả và thanh toán nội bộ
 • Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí
 • Chương 6: Kế toán các khoản thu
 • Chương 7: Kế toán các khoản chi
 • Chương 8: Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản

Phần III: Bài tập hướng dẫn thực hành hoạch định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

Phần IV: Hệ thống sổ kế toán

Phần V: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần phụ lục: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Hà Thị Ngọc Hà , Th.S Toán Thị Ngoan , ThS. Phạm Thị Loan
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành: Kinh Đô 2
 • Mã Sản phẩm: 8935206505238
 • Khối lượng: 1300.00 gam
 • Định dạng: Bìa mềm
 • Kích thước: 19×27 cm
 • Ngày phát hành: 03/2011
 • Số trang: 776

Thảo luận cho bài: "Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp"