Hương Lòng

Tác giả:

Em hãy thu về tất cả hương

Của bao hoa thắm nở bên đường.
Em thu hết cả lời ân ái.
Thu cả hương tàn, lạc bốn phương.

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Hương Lòng"