Hương lúa vào chùa

Tác giả:

Gió ra chùa thơm hương
Gió vào chùa thơm lúa
Cà sa màu chiêm vàng
Phật khó ngồi tĩnh toạ
Trong mùa chiêm quê hương.

Thảo luận cho bài: "Hương lúa vào chùa"