Hương mầu tri âm

Tác giả:

Biết nhau từ nhuốm rừng phong,
Trắng cành mai chẳng phai giòng thơ xưa.
Mai còn giáng bút, hương đưa,
Màu thăng hoa, tuyết còn thưa cuối trời.
(Thơ tặng Bùi Giáng, 25-12-68)

Thảo luận cho bài: "Hương mầu tri âm"