Hương trái đất

Tác giả:

Ăn phải bùa các nhà thơ, ta yêu trái đất đến trăm lần
Dẫu hóa thành hương bay đi còn quyến lại
Dù có thể sống triệu năm ở Kim tinh Hùng tinh hay sao Chổi
Để được một ngày trên trái đất hoá tình nhân.

Thảo luận cho bài: "Hương trái đất"