Hữu cảm 有感 • Cảm xúc

Tác giả:

Trầm tư thế biến tuyệt kham sanh,
Tiêu trường doanh hư vị dị lường.
Vũ trụ phương khai tân thế giới,
Nhân dân hựu biệt nhất hồng hoang.
Bất tri thuỳ thị vi Bàn Cổ,
Hưu bả phù đàm tiếu Lão, Trang.
Tâm mục vị cùng niên tiệm lão,
Cố viên tùng cúc tự thảng dương.

Bản dịch của Lê Phụng

Thương cho thế cuộc đổi dời
Khi suy khi thịnh đầy vơi khôn lưòng
Hoàn cầu đổi mới khai trương
Tình dân sinh sống như dường hồng hoang
Nhớ ơn Bàn Cổ mở mang
Coi thường kinh sách Lão, Trang chớ lầm
Nay già chưa thấu thâm trầm
Hẹn cùng tùng cúc đành tâm quay về

Thảo luận cho bài: "Hữu cảm 有感 • Cảm xúc"