Im bớt màu hoa

Tác giả:

Giữa Tết đoàn quân biệt thủ đô
Trường Sơn chờ họ cuối đường xa
Hãy im nước biếc, im màu liễu
Im bới màu hoa đỏ cạnh hồ!

Thảo luận cho bài: "Im bớt màu hoa"