Im lặng

Tác giả:

Qua bức tường mảnh chai
Qua cầu ao dễ ngã
Anh đi tìm
Em khuất tóc sau mây

Anh đi tìm một ngày cau ấp bẹ
Hoa ngủ mê trong lá mơ hồ
Duyên nợ chiều má đỏ dẫn anh đi
Anh đi mòn mà mảnh chai vẫn sắc.
1993

Thảo luận cho bài: "Im lặng"