ISO 9000-2000

Tác giả:

ISO 9000-2000

Trong những năm gần đây, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 nổi lên như một công cụ được đông đảo các tổ chức công nhận để giải quyết bài toán quản lý trong lĩnh vực chất lượng. Bộ tiêu chuẩn ra đời năm 1987 và đã được ấn hành lại năm 1994 và 2000, đặc biệt trong lần ấn bản năm 2000, bộ tiêu chuẩn đã có những thay đổi cơ bản về kết cấu và nội dung.

692_p4906
Tài liệu này gồm 5 phần:
Phần1: Giới thiệu chung
Phần 2: Giải thích và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000
Phần 3: Xây dựng hệ thống tài liệu
Phần 4: Đánh giá sự phù hợp
Phần 5: Một số văn bản mẫu

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Phó Đức Trù- Phạm Hồng
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 661.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 522

Thảo luận cho bài: "ISO 9000-2000"