Jaroslav Seifert

Tác giả:

Tôi đợi đây với những người đã chết
J.S

Đời quá ngắn
hẹn em thì quá muộn
Ghế khuya gà gáy sớm dục hồn về
Nấn ná
khất lần trời
ba bảy đợi
Vọng tình từ tạ tội đứng chân mưa.
J.Seifert: Nhà thơ Tiệp, giải Noben 1985.

Thảo luận cho bài: "Jaroslav Seifert"