Kẻ Nghèo (*)

Tác giả:

Kẻ Nghèo (*)

 Trầm Du


 

Thảo luận cho bài: "Kẻ Nghèo (*)"