Kết

Tác giả:

Có thể sau lòng tiễn nhau biệt cửa
Một huệ tình ơn chữ ngộ thừa yêu.

Thảo luận cho bài: "Kết"