Khách Hẹn

Tác giả:

Ao hồ tiếng ếch gần xa,
Mai vàng tiết hạnh nhà nhà mưa rơi.
Nửa đêm cái hẹn qua rồi,
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

Thảo luận cho bài: "Khách Hẹn"