Khách lấy hàng

Tác giả:

Khách lấy hàng sắp đến rồi, thời gian khắc nghiệt đến rồi
Vẽ vân lên bình sứ anh đi, giao cho nó
Giao cho tên phá hoại ấy cái bình không thể vỡ
Dẫu vỡ chăng thì mỗi mảnh sứ của anh cũng mang nhành hoa nét vẽ một thời
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Khách lấy hàng"