Khách trung nguyên đán

Tác giả:

Khách trung nguyên đán – Tân Tỵ minh niên

Bộc trúc tân thanh tống cựu đông
Ky sầu tích tuyết lưỡng câu dung
Bàn dư xương xúc hương kham ái
Tửu khiếm đồ tô sắc cánh hồng
Nhị thuỷ oanh hoa ngưng phán ngoại
Yên sơn vãn thụ lãng ngâm trung
Hội đồng thoan sự tinh sà phản
Kim điện niên niên phụng cảnh phong

Dịch nghĩa

Tiếng pháo năm mới tiễn đưa mùa đông cũ
Sầu lữ thứ và tuyết đọng cả hai đều tiêu tan
Mâm đầy dưa xương bồ, mùi thơm đáng ưa
Rượu thiếu vị đồ tô, màu sắc càng đỏ
Chim oanh và hoa vùng sông Nhị ở ngoài con mắt đăm đăm
Cây cối cùng mây ở trên núi Yên ở trong giọng ngâm sang sảng
Xong công việc hội đồng, chiếc “bè sao” sẽ quay trở về
Nơi điện vàng, hằng năm đón lấy cảnh gió hoà
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Khách trung nguyên đán"