Khẩn cấp

Tác giả:

Đê cũ mộng đồng hương chín lúa
Khẩn em đừng xả lũ nguồn cơn

Thảo luận cho bài: "Khẩn cấp"