Khăn gói sang sông Nam, nhân gửi bạn

Tác giả:

Phụ níp tòng kim vạn lý dao,
Trường đình tửu tiễn thượng thù giao.
Muộn đôi phàm sí thuyền thiên trọng,
Sầu áp giang tâm thuỷ bất trào.
Cựu thảo ngưng mâu hương vị tán,
Tha hương hồi thủ vọng cô cao.
Tuy nhiên thượng hữu tương phùng nhật,
Thệ hải ninh dung nhất lãng đào.
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

Thảo luận cho bài: "Khăn gói sang sông Nam, nhân gửi bạn"