Khất Thực

Tác giả:

Người đi khất thực tình thương
Bằng bình bát rộng sâu nhường con tim
Thuận dòng sinh tử hóa duyên
Không phân biệt, chẳng nhị-biên là gì

Ta trồng hạt giống từ bi
Ngày sau kết trái vô-vi cúng-dường
Nguyện trên khắp nẻo vô thường
Người đi phổ độ vào đường chân-như

Nhận – cho về với vô-dư
Ta – người tan biến giữa hư không này

29/03/06

Thảo luận cho bài: "Khất Thực"