Khen người hàng sắt

Tác giả:

Qua đình Hàng Sắt đến nhà ông,
Nhà tẻo tèo teo lại gác chồng.
Vành sắt chất lên như thể núi,
Lưỡi cày xếp đó để làm chông.
Khách năm ba kẻ bi bô nói,
Gái một vài cô ngấp nghé trông.
Có phải nhà thuê ông tậu quách,
Ở đây gần chợ lại gần sông.

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 29, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Khen người hàng sắt"