Khép cửa

Tác giả:

Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo
Còn em, trút lá… giữa phòng anh
Lá chưa chạm đất
Mà đông đã về
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội nhà văn ấn hành, 2013

Thảo luận cho bài: "Khép cửa"