Khi Không

Tác giả:

Khi không lại nhớ lại thương
Ðể hờn để giận để nhường nhịn nhau
Lời ai không đánh mà đau
Không ràng buộc vẫn không sao tách rời

Garland TX nhớ người yêu
22/02/2002

Thảo luận cho bài: "Khi Không"