Khi Không

Tác giả:

Đôi giầy vạn dặm trường chinh
Khi không thành lọ lục bình cắm hoa
Thiên thần Mũ Đỏ là ta
Khi không thành kẻ nửa ma nửa người

Thảo luận cho bài: "Khi Không"