Khi Muối Chát

Tác giả:

Khi muối chát đưa vào mồm thấy ngọt
Và khi lá sắn hóa bùi, thơm
Cũng là khi tôi lấy máu lẫn đờm
Quết vào mặt Mác-Lê bằng mọi giá
Kể cả giá treo cổ

(1976) Nguyễn Chí Thiện

Thảo luận cho bài: "Khi Muối Chát"