Khi Nàng Tới

Tác giả:

Chân nào ngủ lối son tươi
Sầu thơ dại đã đầy vơi một dòng

Bóng chiều đỏ một vườn không
Ngày ra cửa nhỏ còn trong nuối về

Môi cười vết máu chưa se
Cành hoa gạo cũ nằm nghe nắng hiền

Anh nằm nghe bước em lên
Ngoài song lá động trên thềm áo bay

Thảo luận cho bài: "Khi Nàng Tới"