Khi Nào ( Quando )

Tác giả:

Khi Nào ( Quando )

 Ngoại Quốc (Tây Ban Nha)


LV : Lam Trường 


Tell me when will you be mine
Tell me quando quando quando
We can share a love devine
Please don’t make me wait again
When will you say yes to me
Tell me quando quando quando
You mean happiness to me
Oh my love please tell me when
Every moment’s a day
Everyday seems a lifetime
Let me show you the way to a dream beyond compare.

Người yêu hỡi đến đây cùng anh
Ôi cớ sao bóng em cứ xa dần
Đừng quay bước khiến đau lòng anh
Khi thấy em thế gian cuồng quay
Rồi chợt biết anh yêu mình em
Xin hãy tin, hãy yêu, hãy quay về
Lòng anh đã trao thuộc về em
Anh với em bước trên đường xanh.

And my darling tell me when.
Oh my darling tell me when. 

 

Thảo luận cho bài: "Khi Nào ( Quando )"