Khí thiêng Hồng Lĩnh

Tác giả:

Nổi gió thu lên ngọn kiếm dài;
Vàng đâu bén tiếng, sắt đeo đai…
Non cao nước chảy không cần biết
Còn có bao giờ ai khóc ai!

Thảo luận cho bài: "Khí thiêng Hồng Lĩnh"