Khờ

Tác giả:

Khóc lén trong chăn nỗi dại khờ
Hôm trước, trước nữa đẹp như mơ
Hôm sau, sau đó người chẳng thấy
Lời hứa thuỷ chung là phỉnh phờ ?

Thảo luận cho bài: "Khờ"