Khoa Canh Tý

Tác giả:

Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa;
Tuân khoe văn hoạt, Nghị văn già
Năm nay đỗ rặt phường hay chữ,
Kìa bác Lê Tuyên cũng thứ ba!
Khoa thi năm 1900.

Thảo luận cho bài: "Khoa Canh Tý"