Khóc con

Tác giả:

Lữ hồn tuý tỉnh lưỡng kham liên,
Tội tật y vi bát cửu niên.
Đông Dã cùng ngâm hu đỗng hĩ,
Bắc đường quy vọng nhược mang nhiên.
Sinh tiền Đạo Uẩn năng miêu tuyết,
Địa hạ đồng Ô khởi bạn huyền.
Sầu tuyệt không phùng phong vũ dạ,
Nhất đăng minh diệt đối cô miên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Khóc con"