Khối tình con

Tác giả:

Một đôi kẻ Việt người Tần

Nửa phần ân ái nửa phần oán thương
Vuốt rùa chàng đổi móng
Lông ngỗng thiếp đưa đường
Thề nguyền phu phụ
Lòng nhi nữ
Việc quân vương
Duyên nợ tình kia dở dở dang
Nệm gấm vó câu
Trăm năm giọt lệ
Ngọc trai nước giếng
Nghìn thu khói nhang

( Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu )

Thảo luận cho bài: "Khối tình con"