Không ai có thể cứu chúng mày

Tác giả:

Không ai có thể cứu chúng mày
Lũ Ngô Trần máu đỏ đôi tay
Dù buổi sáng ngồi xe bọc sắt
Hay buổi chiều rúc dưới hầm xây

Dù dây thép gai quấn trăm vòng
Lính Ngô lính Mỹ canh nghìn trùng
Không gì cứu được loài bán nước
Không cứt nào cứu được bọ hung!

Không gì có thể cứu chúng mày
Chớ khoe mẽ cần lao nhân vị
Cái phấn mốc của nhà thổ ế
Không cứu mùi xú uế đang bay

Không ai có thế cứu chúng mày
Chớ uổng cầu kinh và gọi Chúa
Bay đóng đinh người, không thập tự
Chuông cầu hồn là Mỹ rung dây

Thằng Ngô, thằng Ngô, ai cứu mày?
Cái nòi Ích Tắc và Chiêu Thống
Mày sẽ chết! Nhân dân ta sống
Rủa nghìn đời trên xác chúng bay
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Không ai có thể cứu chúng mày"