Không Chi Sầu Ðã Nhen Sầu

Tác giả:

Không chi níu tới nửa đêm 
Có chi đời hẳn say nghiêng mòng mòng 

Không chi thương nhớ đầy lòng 
Có chi tình sẽ bão bùng trong nhau 

Không chi sầu đã nhen sầu 
Có chi nắng lửa mưa dầu cũng thôị

Thảo luận cho bài: "Không Chi Sầu Ðã Nhen Sầu"