Không chiều đãi

Tác giả:

Rước phải cô đào mới tẻo teo
Rác tai đà lắm sự ì èo
Cầm kỳ thi tửu vui ra phá
Điền sản tư cơ mấy cũng nghèo
Bạn ác không vay mà thúc lãi
Thói thành dầu lịch cũng thành keo
Thôi thôi xin kiếu cô từ đấy
Chiều đãi thì tôi cũng… váo đèo

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Không chiều đãi"