Không chịu tắm

Tác giả:

Trên cành cây
Suốt cả ngày
Ve rỉ rả
Hẳn nóng quá
Nên nó kêu
Vịt bảo nhau:
– Ve lạ thật!
Hồ ao sẵn
Khó gì đâu
Mà cứ kêu
Không chịu tắm!

Nguồn: Xuân Quỳnh, Chờ trăng, Nxb Hà Nội, 1981

Thảo luận cho bài: "Không chịu tắm"